KN Paradise Cam Ranh & nh?ng ph彨 t彨縞h 彥聫nh b彨 gi彨 m?c ti彨磚 ph彨 tri?n c彨靚g nh? m彨 h彨纍h d? 彨 KN Paradise t彨縩h 彥?n th?i 彥耰?m n?a 彥?u Qu彨 4/2019. L彨 m?t d? 彨 m彨 h彨纍h, & c彨靚g ch彨縩h l彨 d? 彨 tr?ng 彥耰?m trong n彨 2019 t?i B彨 彥?o Cam Ranh ? Kh彨h H彨襛. V?i 彥?nh h??ng t?o d?ng m?t ∪Th彨h ph? Thi彨磏 彥??ng∩, Ch? chi ti彨磚 C彨詎g ty KN Cam Ranh 彥聫 & 彥耡ng ti?n h彨h h?t s?c l?c lao 彥?ng 彥? ki?n t?o ra m?t c?ng 彥?ng KN mang Brand Name qu?c t? & l彨 bi?u t??ng ti彨磏 phong c?a B彨 彥?o Cam Ranh. 彥??c xem nh? l彨 彥?u t彨 c?a th? tr??ng B彥 b彨猧 d彨 Cam Ranh, KN Paradise hi?n l彨 d? 彨 c彨 quy m彨 l?n nh?t hi?n nay c?a b?t 彥?ng c? s?n khu v?c. V?i t?ng qu? 彥?t l彨磏 彥?n h?n 795 heta c彨鉵g h彨g ch?c h?ng m?c l?n nh? 彥耤 th彨h l?p v彨 tri?n khai trong d? 彨 彥耤 v彨 von nh? thi彨磏 彥??ng k彨縩h tr?ng n彨. C彨鉵g v?i h?n 20 c彨 d? 彨 l?n nh? 彥??c ph彨 khu c? th?, KN Paradise 彥??c 彥聫nh b?ng gi彨 l彨 d? 彨 T?t and 彥ng chi ti彨磚 nh?t trong th?i 彥耰?m n?a cu?i n彨 2018 彥?n 2019.

Kn Paradise t? h彨 r?ng l彨 d? 彨 duy nh?t chi?m d?ng ri彨磏g s彨 Golf Link 彥耤 彥聫ch th彨 danh th? l彨g Golf l彨 Greg Norman thi?t k?, v?i t?ng di?n t彨縞h s彨 Golf l彨磏 彥?n g?n 90 heta duy nh?t tr彨磏 b彨 彥?o xinh 彥?p n彨.

T?ng th? s彨 golf 彥耤 chi ph?i b?i nh?ng 彥?n c彨 tr?ng tinh t??m, c彨鉵g v? 彥?p ngo?n m?c t?i t? c彨 彥??ng cong u?ng l??n c?a b? bi?n 彥?p tuy?t v?i nh?t b彨猧 d彨.

S彨 c? Zoysia 彥??c c?t t?a c?n th?n & c?n th?n 彥?n t?ng t? m? d?c theo cung 彥??ng k彨縩h tr?ng n?i khu, t?o 彥? t??ng ph?n chu?n x彨 gi?a l彨g c彨 tr?ng, 彥??ng k彨縩h tr?ng b? bi?n v?i l彨 n??c xanh bi?t.

L?i ki?n thi?t c?a KN Golf Link tri?u t?p v彨 nh?ng 彥?a h彨纍h l彨磏 xu?ng v?i 彥??ng k彨縩h tr?ng n彨眛 t? nhi彨磏 nh?t. C彨鉵g v?i 彥聫 l彨 nh?ng th彨h th?c 彥?n t? v?n t?c gi彨 t? bi?n th?i &o, khi?n vi?c chinh ph?c s彨 golf n彨 c彨g l彨 n彨磏 th彨 v?, kh彨 l? nh?t v?i nh?ng l? golf ? 彥?a 彥耰?m c彨g t?t.

彥?n v? cai tr? s彨 golf l彨 IMG, bu彨詎 b彨 m?t quality 5 sao theo ti彨磚 chu?n Qu?c t?.

C彨h th彨h ph? Nha Trang h?n 10 km, B彨猧 D彨 hi?n l彨 v彨鉵g bi?n 彥耤 彥聫nh b?ng gi彨 xinh 彥?p v彨 c彨襫 彥聫i n彨眛 mang s? hoang s? c?a thi彨磏 nhi彨磏 c彨襫 hi?n h?u t?i Kh彨h H彨襛. L彨 ni?m c?m h?ng c?a bi?t bao nhi彨磚 ngh? s? g?n 彥聫y.

M?t b?ng KN Paradise Cam Ranh & nh?ng ph彨 t彨縞h 彥聫nh b彨 gi彨 m?c ti彨磚 ph彨 tri?n c彨靚g nh? m彨 h彨纍h d? 彨 KN Paradise t彨縩h 彥?n th?i 彥耰?m n?a 彥?u Qu彨 4/2019. L彨 m?t d? 彨 quy m彨, v彨 c彨靚g ch彨縩h l彨 d? 彨 tr?ng 彥耰?m trong n彨 2019 t?i B彨 彥?o Cam Ranh ? Kh彨h H彨襛. V?i 彥?nh h??ng t?o d?ng m?t ∪Th彨h ph? Thi彨磏 彥??ng∩, Ch? chi ti彨磚 C彨詎g ty KN Cam Ranh 彥聫 v彨 彥耡ng tri?n khai h?t s?c l?c lao 彥?ng c?a con ng??i 彥? ki?n t?o th彨h m?t c?ng 彥?ng KN mang Brand Name qu?c t? & l彨 bi?u t??ng ti彨磏 phong c?a B彨 彥?o Cam Ranh.

彥??c coi l彨 彥?u t彨 c?a th? tr??ng B彥 b彨猧 d彨 Cam Ranh, KN Paradise hi?n l彨 d? 彨 c彨 quy m彨 800HA l?n nh?t hi?n nay c?a b?t 彥?ng c彨 s?n Quanh V彨鉵g.


彥??c xem l彨 彥?u t彨 c?a th? tr??ng B彥 b彨猧 d彨 Cam Ranh, KN Paradise hi?n l彨 d? 彨 c彨 lo?i h彨纍h 800HA l?n nh?t gi? 彥聫y c?a b?t 彥?ng c? s?n Khu V?c.

V?i t?ng qu? 彥?t l彨磏 彥?n h?n 795 heta c彨鉵g h彨g ch?c h?ng m?c l?n nh? 彥??c th彨h l?p & tri?n khai trong d? 彨 彥??c v彨 von nh? thi彨磏 彥聫ng n彨.

C彨鉵g v?i h?n 20 c彨 d? 彨 l?n nh? 彥耤 ph彨 khu chi ti?t, KN Paradise 彥??c 彥聫nh b彨 gi彨 l彨 d? 彨 T?t & 彥ng 彥?u t? chi ti彨磚 nh?t trong th?i 彥耰?m n?a cu?i n彨 2018 彥?n 2019.

https://issuu.com/knparadiseland| https://twitter.com/KhiBiMinh1| https://replit.com/@knparadise| https://www.folkd.com/user/knparadiseland| https://bookme.name/knparadisez| https://www.pinterest.com/knparadiseland/| https://fliphtml5.com/homepage/bhxsd| https://knparadiselandcamranh.wordpress.com/| https://os.mbed.com/users/knparadiseland/| https://sites.google.com/view/knparadiseland/|


トップ   试礁 培冯 汗尸 バックアップ 藕烧 剩澜 叹涟恃构 リロ〖ド   糠惮 办枉 帽胳浮瑚 呵姜构糠   ヘルプ   呵姜构糠のRSS
Last-modified: 2021-10-12 (残) 20:46:55 (47d)