Ch? 彥?u t? C彨詎g ty TNHH KN Cam Ranh ch彨縩h th?c m? b彨 d? 彨 KN Paradise Cam Ranh n?m t?i B彨猧 D彨 v?i gi彨 b彨 ?u 彥聫i c彨鉵g nhi?u ch彨縩h s彨h b彨 h彨g h?p d?n. Hotline: 0936 201 858.KN Paradise l彨 qu?n th? khu ngh? d??ng 5 sao 彥??c 彥?u t? b?i ch? 彥?u t? C彨詎g ty TNHH KN Cam Ranh t?a l?c t?i B彨猧 D彨, ph??ng Cam Ngh彨莂, Th彨h ph? Cam Ranh, t?nh Kh彨h H彨襛. KN Paradise c彨 quy m彨 794,45 ha v?i 彥耡 d?ng c彨 d彨襫g sa?n ph彨?m b彨?t 彥??ng sa?n cao c?p mang phong c彨h ki?n tr彨鈉 彥?c 彥聫o c?a ph??ng 彥ng v彨 ph??ng T彨 c彨鉵g h彨襛 quy?n v彨 khung c?nh thi彨磏 nhi彨磏 bi?n xanh, c彨 tr?ng tuy?t 彥?p c?a v彨鉵g 彥?t duy彨磏 h?i mi?n Trung. V?i h? th?ng ti?n 彨縞h h? t?ng 彥??c 彥?u t? theo ti彨磚 chu?n v??t tr?i, KN Paradise kh彨詎g chi? l彨 thi彨磏 彥聈???ng nghi? du???ng, m彨 c彨襫 l彨 no?i 彥耬m 彥?n s? th?nh v??ng cho c? d彨 v彨 t?o n彨磏 nh??ng gi彨 tri? 彥?u t? v??ng b彨?n cho gi?i 彥?u t?.KN Paradise Cam Ranh l彨 Th彨h Ph? Ngh? D??ng Qu?c T? ? 彥?m 彥?n To彨 C?u M?i v?i quy m彨 l?n, 彥??c quy ho?ch g?m 5 nh彨裮 t? h?p ch?c n彨g : Gi?i tr彨 ? Ngh? d??ng, Th??ng m?i ? D?ch v?, S彨 golf, B?t 彥?ng s?n, Ti?n 彨縞h c?ng 彥?ng. KN Paradise 彥??c quy ho?ch v彨 thi?t k? theo phong c彨h k?t h?p h彨 h彨襛 gi?a truy?n th?ng v彨 hi?n 彥?i, ki?n tr彨鈉 彥ng ? T彨 h?i t? t?o n彨磏 m?t kh彨詎g gian 彥?y s彨g t?o v彨 r?c r? s?c m彨.T彧?NG QUAN D?? A?N KN PARADISE CAM RANHT彨磏 d? 彨: KN ParadiseVi?? tri? d?? a?n: Ba?i Da?i, TP Cam Ranh, Kh彨h H彨襛Ch? 彥?u t?: C彨詎g ty TNHH KN Cam RanhQuy? m彨 d? 彨: 794,45 ha彥?n v? thi?t k? 彨 t??ng quy h?ach: Steelman Partners彥?n v? thi?t k? c?nh quan: Belt Collins彥?n v? thi?t k? khu vui ch?i, gi?i tr彨: HuniLo??i h彨纍h ph彨 tri?n: Nh彨 ? li?n k?, bi?t th? ngh? d??ng, c彨 h? cao c?p, s彨 Golf, trung t彨 th??ng m?i d?ch v? ∧D? 彨 KN Pardise t?a l?c t?i ph??ng Cam Ngh彨莂, TP Cam Ranh, t?nh Kh彨h H彨襛, li?n k? S彨 Bay Qu?c t? Cam Ranh t?i Khu v?c B彨猧 D彨 b彨 彥?o Cam Ranh. KN Paradise Cam Ranh s? h?u v? tr彨 v?a bi?t l?p 彥? 彥? c? d彨 v彨 du kh彨h t?n h??ng tr?n v?n nh?ng tr?i nghi?m d彨h ri彨磏g, v?a thu?n ti?n v彨 nhanh ch彨裯g di chuy?n, ti?p c?n c彨 ti?n 彨縞h c彨詎g c?ng v彨 khu v?c xung quanh.H? th?ng ti?n 彨縞h c?ng 彥?ng trong KN paradise mang 彥?n cu??c s彨?ng an l彨h tro?n ve?n, t?o d?ng m彨詉 tr??ng s?ng l彨 t??ng cho m?i th? h? trong gia 彥聫nh.H? th?ng ti?n 彨縞h d? 彨 KN Paradise Cam RanhT?ng di?n t彨縞h d彨h cho c彨 xanh, ti?n 彨縞h, c?nh quan: 247,6 haB? bi?n B彨猧 D彨: 4,7 km n?m trong d? 彨KN Beach Club (C彨 l?c b? b彨猧 bi?n) : 6 ha bao g?m c彨 ti?n 彨縞h:Giai 彥耾?n 1 ? 彥 ho彨 th彨h: H? b?i trung t彨, h? b?i tr? em, h? b?i gia 彥聫nh, qu?y bar ngo彨 tr?i, cabana, qu?ng tr??ng s? ki?n, h? th?ng c彨 xanh c?nh quanGiai 彥耾?n 2 ? Tri?n khai ho彨 thi?n: Nh彨 h彨g, khu vui ch?i tr? em, Spa, h? th?ng c彨 qu?y bar, v??n n??ng BBQ∧C彨詎g vi彨磏 n??c: 6.7 haC彨詎g vi彨磏 ch? 彥?: 11,11 haTrung t彨 SPA & Ch彨 s彨裞 s?c kho? : 2,88 ha bao g?m 02 khu v?i c彨 di?n t彨縞h: 1,42 ha + 1,46 haL彨g Outlet (l彨g v彨 ho彨): 6,4 haQu?ng tr??ng v彨 h彨補, ngh? thu?t: 10ha bao g?m c彨 ti?n 彨縞h qu?c t? nh?: Khu tri?n l彨猰 ngh? thu?t, khu vui ch?i tr? em, c?u v??t b? h彨h 彨h s彨g tr彨磏 cao, nh?c n??c, qu?ng tr??ng l? h?i 彥耡 qu?c gia, chu?i qu?y b彨 h彨g l?u ni?m, nh彨 h彨g ?m th?c 彥耡 qu?c gia∧C彨詎g vi彨磏 C彨 T??ng: 0,75 ha ? 彥 ho彨 th彨h: t??ng Ph?t trung t彨, v??n thi?n, ch彨襥 thi?n th? gi彨猲Khu ph?c h?p Th??ng m?i ? Kh彨h s?n ? Gi?i tr彨 trong nh彨: 16,2 haS彨 golf 27 h? ? KN Golf Links: 90 ha ? 彥 ho彨 th彨h, bao g?m:S彨 Golf 27 l?: The Links (18 l?) ? The Oasis (9 l?) ? 彥??c thi?t k? b?i Huy?n tho?i Golf: C彨 m?p tr?ng ? Greg NormanS彨 t?p 9 green ng?m v彨 khu putting green 280 yardNh彨 c彨 l?c b? (clubhouse)B?n du thuy?nH? th?ng tr??ng h?c, gi彨 d?c: 17,82 haH? th?ng b?nh vi?n qu?c t?: 3,3 haH? th?ng c彨 khu th? d?c, th? thao 彥耡 n彨g: 16,52 ha. https://knparadise.land/


トップ   试礁 培冯 汗尸 バックアップ 藕烧 剩澜 叹涟恃构 リロ〖ド   糠惮 办枉 帽胳浮瑚 呵姜构糠   ヘルプ   呵姜构糠のRSS
Last-modified: 2021-10-14 (腾) 20:03:12 (45d)